Page 77 - Hotel Dergisi | Haziran 2015
P. 77
Bölüm Sponsoru
Bölüm Sponsoru

yönetmi, karbon salınımı, üretm Kağıdı” dispenserlerinde yer alan bakterilerden elde edilmiş biyolojik
kimyasalları ve çevre yönetmi alt ‘her seferinde tek yaprak mekaniz- yüzey aktf maddeler doğada %100
başlıkları altnda da ECODokunuş ması’ ise kullanım tasarrufu sağlıyor. çözünüyor ve ürünlerin tamamı geri
uygulamalarını hayata geçiriyor. dönüştürülebilir ambalajlara sahip.
MARATEM BİO İLE DOĞAYA Ayrıca Dispo markası altnda ev dışı
SELPAK PROFESSIONAL'DAN ZARAR VERMEDEN HİJYEN tüketm sektörü için özel olarak üre-
ÇEVRECİ ÇÖZÜMLER ECODokunuş'u destekleyen diğer tlmiş olan doğada çözünen ve çevre
Eczacıbaşı Profesyonel ECODokunuş bir ürün grubu Maratem Bio biyo- dostu çöp poşetleri bulunuyor. Ecza-
anlayışı çerçevesinde Selpak kalitesi lojik ürün serisi ise tuvalet ve banyo cıbaşı Profesyonel doğanın ve çev-
ve ayrıcalıklarını artk ev dışı kulla- giderlerindeki kötü kokuları giderip, renin korunması konusunda çözüm
nımda da Selpak Professional mar- kötü kokuların oluşumunu önlüyor; odaklı bir yaklaşımı benimseyerek,
kası altnda müşterileri ile buluştu- yağ kapanları, foseptk ve pis su kendi faaliyet alanında katma değer
ruyor. Selpak Professional markası tanklarının bakımını sağlıyor. Kötü sağlayacak sonuçlara odaklanıyor.
altnda, tuvalet kağıdı, havlu, peçe- koku oluşmasını önleyen ve meka- Eczacıbaşı Profesyonel tüm süreçle-
te ve kutu mendil kategorilerinde nik temizleme sıklığını azaltan Ma- rinde toplumsal faydaya odaklana-
ürünler piyasaya sürülüyor. Selpak ratem Bio ürün serisi doğaya zarar rak ham maddeden eğitme kadar
Professional markasıyla ev dışı kul- vermeden hijyen sağlıyor. Biyolojik her alanda maksimum düzeyde ön-
lanımda tüm bu ürünler, Eczacıbaşı ürünlerin içeriğindeki bakteriler ve lem alıyor.
Profesyonel güvencesi, Selpak kali-
tesi ve ayrıcalıklarıyla profesyonel
müşterilerle buluşuyor. Selpak Pro-
fessional markalı tüm profesyonel
temizlik kağıdı ürünleri Sürdürü-
lebilir Orman Yönetmi’ne uygun
üretliyor. Sadece Sürdürülebilir Or-
man Yönetmi’ne uygun sertfkalı
tedarikçilerden ham madde temin
ediliyor. Sürdürülebilir Orman Yö-
netmi çerçevesinde kullanılan tüm
selüloz ham maddesi için yeniden
ağaç dikilmesini destekliyor.
ECODokunuş platormundaki “Sel-
pak Professional Sensörlü” dis-
penserlerde yer alan ‘uyku modu’
enerji tasarrufu, ‘kağıt bekleme
süresi ayarı’ ve ‘kağıt yaprak boyu
ayarı’ ise kağıt tasarrufu sağlıyor.
“Selpak Professional İçten Çekmeli
Havlu” ve “İçten Çekmeli Tuvalet


Eczacıbaşı Profesyonel Hakkında

Eczacıbaşı Profesyonel, Eczacıbaşı geniş ürün yelpazesiyle turizm, yi- Gıda markaları arasında ise Oralet,
Tüketm Ürünleri Grubu şirketlerin- yecek-içecek, AVM, eğitm ve sağlık Oralet Çay, Splenda, Cezbeli Kahve,
den biri olarak ‘Ev Dışı Tüketm’ sek- sektörlerine hizmet veriyor. 3 ana Nektar Natura ve Unifood marka-
töründe faaliyet gösteriyor. Profes- grupta yer alan ürünleri ile profesyo- ları bulunuyor. Eczacıbaşı Profes-
yonel temizlik, hijyen, gıda ürünleri nel işletmelere hizmet sunan Ecza- yonel ürün portöyünün yanı sıra,
ve hizmetlerini, komple çözümler cıbaşı Profesyonel, “Temizlik Kağıdı Eczacıbaşı Profesyonel Akademi
sunarak, işletmelerle buluşturan Ürünleri”, “Temizlik ve Hijyen Ürün- (EP Akademi) ile işletmelere eğitm,
Eczacıbaşı Profesyonel, A'dan Z'ye leri” ve “Gıda Ürünleri” kategorilerin- denetm ve danışmanlık hizmetleri
yüksek kalite ve hizmet standartları de işletmelere ürün tedarik ediyor. sunuyor. EP Akademi, müşterilerin
ile 10.000'den fazla işletmeye pro- Eczacıbaşı Profesyonel’in temizlik ka- karşılaştğı sorunları etkin, hızlı ve
fesyonel çözümler sunuyor. ğıdı markaları arasında; Selpak Pro- doğru bir şekilde çözmelerine yar-
Türkiye’de EDT sektörünün önde fessional ve Marathon; Temizlik ve dımcı oluyor ve yüksek standarta
gelen üretci ve tedarikçileri arasın- Hijyen markaları arasında Maratem, temizlik ve hijyen seviyesinin sağ-
da yer alan Eczacıbaşı Profesyonel, Tana Professional ve Dispo yer alıyor. lanması için yönlendiriyor.


77


76-81YEŞİLLENEN .indd 77 01.07.2015 10:38
   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82