Page 76 - Hotel Dergisi | Haziran 2015
P. 76
yeşillenen oteller

ECZACIBASI PROFESYONELDOĞAYA SAYGILI

ÜRÜNLER SUNUYOR
“ECODokunus”
Eczacıbaşı Profesyonel, doğayı korumak için yürütüğü çalışmaları düzenli ve planlı
olarak uygulamak amacıyla 'ECODokunuş Sürdürülebilirlik Platormu’nu hayata
geçiriyor.
E czacıbaşı Tüketm Ürünleri yıcılarından biri olmanın sadece Sürdürülebilir Orman Yönetmi

Grubu şirketlerinden biri
kapsamında üreten Eczacıbaşı Pro-
tüketcilere karşı değil, yaşanılan
fesyonel, yalnızca kağıt üretmi için
olan ve profesyonel temiz-
dünyaya ve geleceğe karşı da so-
lik, hijyen, gıda ürünleri
benimseyen Eczacıbaşı Profesyonel,
kalı ormanlardan faydalanıyor.
ve hizmetlerini, komple çözümler rumluluk taşımak anlamına geldiğini yetştrilen ağaçların olduğu sertf-
sunarak işletmelerle buluşturan kurum olarak çevreye ve geleceğe
Eczacıbaşı Profesyonel, gelecek karşı büyük bir sorumluluğu olduğu SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
kuşaklara daha iyi bir dünya, daha bilinciyle hareket ediyor. Kaliteli ve ADIMLARI TEK BİR ÇATI
güzel bir hayat bırakmak için çalı- çağdaş yaşamın öncüsü olarak atlan ALTINDA BULUŞUYOR
şıyor. Firma çatsı altnda “Temizlik her adımda çevreye bırakılan izin far- Eczacıbaşı Profesyonel, doğayı ko-
Kağıdı Ürünleri”, “Temizlik ve Hij- kında olan ve bu izi en aza indirme- rumak için yürütüğü çalışmaları
yen Ürünleri” ve “Gıda Ürünleri” nin önemini benimseyen Eczacıbaşı düzenli ve planlı olarak uygulamak
kategorilerinde ürün tedarik eden Profesyonel, ham madde temini, amacıyla bir ‘sürdürülebilirlik plat-
Eczacıbaşı Profesyonel, doğayı ve üretm, ürün geliştrme ve ürünlerin formu’ oluşturdu.
çevreyi koruma sorumluluğu taşıyor, kullanımı aşamalarında çevreci yak- ECODokunuş adıyla hayata geçen
gelecek kuşaklara yaşanılabilir bir laşımı benimsiyor. Üretm ve lojistk Eczacıbaşı Profesyonel’in sürdürü-
dünya bırakmak amacıyla ürün ve süreçlerinde aktf denetmlerle glo- lebilirlik platormu, Selpak Profes-
hizmetlerini geliştriyor. Türkiye’nin bal ısınmayı tetkleyen karbon salı- sional temizlik kağıdı ürünleri, Ma-
en büyük tüketm ürünleri sağla- nımını azaltyor. Tüm kağıt ürünlerini ratem Bio biyolojik ürün serisi ve
Dispo doğada çözünür çöp torbaları
ile sürdürülebilirlik bilinciyle atlan
tüm adımları ortak bir çat altnda
toplayarak iletşim kurma amacını
taşıyor. Sürdürülebilirlik platormu,
ham maddeden üretme, üründen
kullanıma kadar tüm alanlarda do-
ğayı koruyan, geri dönüştürülebilen
ve çevreye zarar vermeyen bir yak-
laşımı benimsiyor.
Eczacıbaşı Profesyonel ham madde
başlığı altnda sürdürülebilir orman
yönetmi ve ham madde satn alı-
mı; üretm başlığı altnda üretm
zinciri, su ve su atk yönetmi, enerji76


76-81YEŞİLLENEN .indd 76 01.07.2015 10:38
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81