Page 72 - Hotel Dergisi | Haziran 2015
P. 72
Otel Restoranları Nasıl Kazanır?
tüketicilerin restorana tekrar gitme
isteği üzerinde etkili olan en önemli Gastronomi Turizmine İlgi Artıyor
iki faktör olduğunu belirtiyor. de yeme içmenin büyük paya sahip
olduğunu görüyoruz. İnsanlar gast-
MENÜNÜN ETKİSİ ronomi turizmi için daha çok seyahat
Restoran menüleri üzerine yapılan eder oldular. Turistler gittikleri ülke-
araştırmalar, menünün restoran ve nin yerel lezzetlerini tatmanın yanı
yemek seçimi kararlarını etkileyebi- sıra bir adım daha öteye giderek o
lecek önemli bir değişken olduğunu ülkenin mutfağını, yemek kültürünü
gösteriyor. Yapılan çalışmaların bul- keşfetmeye ve öğrenmeye başladı-
guları ışığında dışarıda yemek yeme lar. Bu noktada; yemek etkinlikleri,
modelindeki değişkenlerden tatmin, yemek turları ve aşçılık workshop’la-
yemek seçimi ve restoran seçimi rı ön plana çıktı. Gastronomi turiz-
ile menü arasında birtakım ilişkiler mindeki kitle de kongre turizminde-
kurulabilir. Menü planlamasında, Wow İstanbul ki gibi gelir seviyesi yüksek bir kitle.
restoran yöneticilerinin tüketicilerin Hotels&Convention Center WOW İstanbul olarak gastronomi
istek ve ihtiyaçlarının yanında satın Genel Koordinatörü turizminin önemine inanarak Nisan
alma eğilimleri ve tatmin düzeylerini Ziya Cihan ayında Soffa Mutfak Atölyesi’ni aç-
bilmesi önemlidir. Menü çeşitliliğinin tık. Soffa Mutfak Atölyesi’nde Türk
arttırılması ve belirli aralıklarla me- Gastronomi turizminin özellikle son ve Dünya mutfağından bireysel eği-
nülerde değişiklik yapılması da res- yıllarda Türkiye’de katma değerli al- timlerin yanı sıra, kurumsal motivas-
toran seçimini olumlu yönde etkile- ternatif turizm alanları arasındaki yon workshopları, kurum ve kapalı
mektedir. Restoranlarda mevsimsel önemi anlaşılmaya başlandı. Dünya gruplara özel bir çok farklı aktivite
ve özel günlere yönelik hazırlanacak turizminde turistlerin %88.2’si gibi de yer alıyor. Açıldığı tarihten bugüne
menüler tercihleri pozitif yönde etki- oldukça büyük bir yüzdesi desti- çok kısa bir süre geçmesine rağmen
lemektedir. nasyon seçimlerini yaptıkları ülke- mutfak atölyemizdeki bireysel ve
nin mutfağına ve yemeğine birinci kurumsal eğitimlere yoğun bir talep
derecede önem veriyor. Türkiye’ye var. Buradan da anlaşılıyor ki gastro-
baktığımızda da turizm gelirleri için- nomi turizmi her geçen gün büyüyor.

FARKI HİSSETTİRMEK cilerinin dikkate alması gereken menü
Menüdeki yemeklerin isimlerinin ilgi tasarımı unsurlarıdır
çekici olmasının yanında “el yapımı, İtal-
yan usulü, özel seri” gibi nitelendirme- RAKAMLARIN GİZLİ KODLARI
lerle farkının müşteriye hissettirilmesi Yemek ve içeceklerin, tüketici psikolojisi
duygusal tatminde faydalı olacaktır. dikkate alınarak fiyatlanması da yemek
Menü kartının kağıt kalitesi, yazı karak- ve restoran seçimi kararına etki edilebi-
teri ve boyutu, düzeni; satışı arttırılmak lir. Bu konuda incelemeler yapan bazı
istenen yemeklerin menü kartındaki araştırmacılar, fiyat sonlarındaki “0”
yerleri, kutu içerisine alınması, daha bü- rakamının kalite algılamasına “9” ra-
Köşebaşı Yönetim Kurulu yük harflerle yazılması; menü kartında kamının ise değer algılamasına neden
Üyesi Ali Akkaş fotoğraf kullanılması restoran yöneti- olabildiğini ileri sürüyor.
Tek Şartımız
Bağımsız Giriş Kapısı


Özellikle turistlerin yoğun olduğu
bölgelerdeki otellerle işbirlikleri yap-
mayı planlıyoruz. Otellere franchise
veriyoruz. Uygun konseptler geliştir-
me konusunda esnek bir işletmeyiz.
Tek vazgeçilmez şartımız, restoranın
otel girişinden bağımsız bir girişinin
olması. Ayrı kapı otel müşterisi ol-
mayan misafirlerin restoranı tercih
etmede daha rahat davranmalarına
neden oluyor.
72


68-75DOSYA.indd 72 01.07.2015 10:38
   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77