Page 66 - Hotel Dergisi | Haziran 2015
P. 66
sultan suitk Kentn turistk merkezlerini mekan tutan

Yeni otellere karşı değiliz. Yatırımların şehre, sektöre ve yatırımcısına Suriyeli mültecilerin İstanbul turizmine
kazandırması için planlı yapılmasını savunuyoruz. zarar vermeye başladığı dile getriliyor.
TUROB bu konuda neler yapıyor?
k Turizmimize zarar vermeye başladığı fkri-
ne katlıyorum. Ortadoğulu turistler gör-
düklerinin Suriyeli mülteciler olduğunu
düşünüyorsunuz? elimizde olan bir konu değil. biliyor ve bir ölçüde müsamaha gösteri-
İstanbul küçük kongrelerde dünya sıra- yor. Fakat dünyanın diğer ülkelerinden
lamasında 9'uncu. Fakat uluslararası bo- İstanbul'da fyatların yükselişi kaç gelen turistler "Türkiye'de ne kadar çok
yutaki büyük kongrelerde ciddi kayıplar yılımızı alır? dilenen çocuk var" diyorlar.
yaşıyoruz. Önümüze baktğımızda kayda İstanbul çok farklı bir şehir. Gezi olayla-
değer bir kongre de maalesef görünmü- rından önce 7-8 yıl ardı ardına olağanüs- "ÜLKE İMAJINA ZARAR
yor. Bu konuda ciddi çalışmalar yapılması tü yıllar geçirdik. Daha öncesinde ise ina- VERMEYE BAŞLADI"
gerekiyor. Kongre kaybı, şehrin ortalama nılmaz derecede diplerdeydik. İstanbul’u Mevcut görüntü neresinden bakarsanız
oda fyatnı düşürücü bir etki yapıyor. ve rakamlarını yukarı çekmek çok kolay. bakın ülke imajı açısından büyük bir ka-
Tabi bu kongre kayıplarının nedenleri tu- Konunun tarafarı olarak masaya oturup yıp. Taksim’in göbeğinde köşe başlarında
rist sayısındaki düşüş gibi çok fazla bizim gerçek anlamda çözümler üretmeliyiz. sersefl uyuyan insanları görmek turist
Burada Kültür ve Turizm Bakanlığı’na çok olduğu kadar bizleri de rahatsız ediyor.
büyük görevler düşüyor. Dilenen çocuklar vicdanımızı yaralarken,
THY olağanüstü reklamlar yapıyor. Otel- bazı yerlerde ise kendilerine para verme-
ciler olarak başarlarıyla övünüyor ve yen genç Suriyeli mültecilerin araçlara ve
üretkleri katma değerden dolayı teşek- insanlara saldırmaya başladığına şahit
kür ediyoruz. Bakanlıkla koordineli bir oluyoruz. TUROB olarak bu konuda bir-
şekilde THY'nin uçtuğu destnasyonlara çok kez girişimde bulunduk. Rahatsızlık-
gidip tanıtmlar yapmalıyız. Doğru aktör- ları Fath ve Beyoğlu'nun kaymakam ve
lerin bir araya gelmesiyle kurulacak iş- belediye başkanlarına gerçekleştrdiğimiz
birliği ülkemiz ve sektörümüz için faydalı ziyaretlerle dile getrdik. Görüştüğümüz
sonuçlar üretecektr. tüm makamlar kaygılarımızı anlıyor ve çö-
züm için çaba sarf ediyor. Fakat bu çaba-
Sizce İstanbul’un bir tanıtm ve ların sokağa yansımasını henüz yeterince
pazarlama ofsine ihtyacı var mı? görebilmiş değiliz.
İstanbul’un Türkiye’nin görünen yüzü ol-
duğunu kabul etmemiz gerekiyor. Bunun Kentn önemli turizm merkezlerin-
için İstanbul'a özel stratejiler geliştrmek den biri olan Taksim Meydanı'nın
zorundayız. Antalya ve Bodrum gibi tatl içinde bulunduğu durum hakkında
yörelerimizi tabiki unutmayalım. Ama neler düşünüyorsunuz?
dünyadaki yüzümüz İstanbul'dur. Maa- İstanbul Büyükşehir Belediyesi hazırladığı
lesef İstanbul için birlikte hareket eden projeyi bizlere tanıt ve görüşlerimizi sor-
hiçbir oluşum yok. Koordinasyonsuzlu- du. Ana hatlarıyla projeyi beğendik.
ğun eksikliğini yurtdışı fuarlarda daha Sakıncalı gördüğümüz konularda ise gö-
net görüyoruz. rüşlerimizi belirterek uyarılarda bulun-
duk.
TUROB’un İstanbul’un pazarlanmasına
ilişkin önerisi nedir? "TAKSİM'E İDDİALI BİR
Öncelikle şehrin bir sahibinin olması PROJE YAKIŞIRDI..."
gerektğini düşünüyoruz. Bunun da İs- Aslında Taksim Meydanı'na Dubai'deki
tanbul Büyükşehir Belediyesi olduğunu gibi su gösterisi yapılan iddialı bir pro-
söylüyoruz. Belediyenin liderliğinde ken- je yakışırdı. Dünyanın dört bir yanından
tn tüm turizm bileşenlerinin bir araya gelen turistler gösteriyi izliyor ve sosyal
gelmesi gerektğini savunuyoruz. Bu ko- ağlarda milyonlarca fotoğraf ve video
nuda daha önce de öneriler de sunduk. paylaşıyorlar. Fakat netcede her şey
Çeşitli adımlar atldı, toplantlar yapıldı; imkan meselesi. Biz hayallerimizden vaz-
tam oldu derken maalesef dağıldı... Çö- geçmeye hazırız... Yeter ki meydan, içinde
züm bekleyen bir konu olarak önümüzde bulunduğu mevcut durumdan en kısa za-
durmaya devam ediyor. man içinde kurtulsun.66
66

60-67sultan.indd 66 01.07.2015 10:38
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71