Page 64 - Hotel Dergisi | Haziran 2015
P. 64
sultan suitlerden birinin Eresin olması da Best k
Western'e artlar sağladı. Diğer yandan THY’nin uçmaya başladığı her yeni hat, bizim için turist gelecek yeni
İspanyol Barcelo, bize İspanya pazarın-
da bir art katarken biz de Barcelo'ya bir destinasyon anlamına geliyor. İstanbul turizmi açısından önemini
Türkiye’de değer katk. Marka anlaş-
malarını belli bir strateji içinde konum- kimse inkar edemez.
landırdığımızda iş karşılıklı kazanca dö-
nüşüyor. İyi düşünülmesi gereken bir k
konu.
öğrenci yurdu yapacağız. Mevcut kon- ratla karşınıza geldiklerinde maksimum
"YENİ MARKA YARATMAK jonktürde yurt yapmak otel yapmaktan yüzde 35 istyorlar. Fakat otelciler bu
GÜNÜMÜZ KOŞULLARINDA daha mantklı gibi görünüyor. İleride işler komisyon oranını yükseltmekte serbest!
ÇOK ZOR" toparlar ve yeni bir yükseliş başlar ise o Hal böyle olunca da koşullar nedeniyle
Tek başına bir marka yaratp da bunu zaman yeni bir otel projesi düşünebiliriz; mecbur kalan oteller, komisyonları yüz-
büyütmenin ise günümüzde oldukça o bölgede proje geliştrebileceğimiz bize de 50’lere çıkartyor. Bu durum sektörü-
zor olduğunu düşünüyorum. Sektöre ait arazi var. müz ve ülke turizmi açısından tehlikeli bir
yeni giren yatrımcılara, yabancı marka- hal almaya başladı.
larla yola çıkmalarını, fakat beraberinde "LONDRA'DA OTEL Kartelleşen online acenteler, otelleri en
kendi markalarını da geliştrmelerini AÇMAK İSTİYORUZ" düşük fyat alma garantsi içeren söz-
tavsiye ediyorum. Bir dönem sonra di- Uzun zamandır yurt dışında bir otel işlet- leşmelere imza atmaya zorluyorlar. Say-
ğer markalarla yolları ayırsanız da o süre meyi düşünüyoruz. Ortadoğu ülkelerin- falarda üst sıraya çıkabilmek için oteller,
içinde sizin kendi markanızın da bilinirli- den sürekli teklifer geliyor, fakat bizim yüzde 50'lere varan komisyonlar ödeme-
liği artmış oluyor ve artk belki ilk baş- gönlümüzde Londra var. Ben, ağabeyim ye mecbur bırakılıyor.
lardaki kadar markanızın tanıtmına ih- ve kardeşim İngiltere'de eğitm aldık.
tyaç duymuyor oluyorsunuz. Türkiye’de Orada otel açma fkri her zaman bize "UYARILARIMIZI DUYMAZDAN
yapılan hatalardan biri de otel bitkten daha sıcak geliyor. Londra, Paris, Roma GELİYORLAR"
sonra markanın aranması. Bir marka ve Berlin hiçbir zaman zorda kalmayan Avrupa'da online satş kanallarına, oluş-
ile sektöre girmek isteyen yatrımcı, şehirler. Daha istkrarlı bir yapıya kavuş- turdukları kartellerden dolayı davalar
proje aşamasındayken bu görüşmelere mak için Londra'yı iyi bir seçenek olarak açıldı. Bu davaların tamamını da otelci-
başlamalı. Yatrımcının veya danışman görüyoruz. ler kazandı. Türkiye’de henüz bu konuda
şirketn doğrularıyla yapılan oteller, ta- bir dava açılmadı, fakat belirli bir dü-
mamlandığında hiçbir uluslararası otel Sektörün yeni aktörü OTA'lar hakkında zenleme yapılmasının artk zorunlu hale
markasının kriterine uymayabiliyor. neler düşünüyorsunuz? geldiğini düşünüyoruz. TUROB olarak bu
Online acenteler sektörün bir gerçeği; şirketlerle görüşmeler yaparak anlaşma
Eresin Grubu’nun yeni yatrımları otelciler olarak bu gelişmeye sırtmızı dö- yolu ile çözümler bulmaya çalışıyoruz.
olacak mı? nemeyiz. Fakat online kanal kullanımının Kimi şirketlerden olumlu yanıtlar alırken
Eresin Grubu olarak uzun zamandır yeni yanlış bir yönde ilerlemeye başladığını kimileri de Türkiye'nin mali ve hukuk sis-
yatrım yapmıyoruz gibi algılanıyor, fa- düşünüyorum. Satş sıkıntsı yaşamaya temine bağlı olmadıkları için uyarılarımı-
kat aslında geçtğimiz yıl çok ciddi bir başlayan otel, günü kurtarmak adına, zı duymazdan geliyor.
yatrım gerçekleştrdik. Büyük Amcam inanılmaz düşük fyatlarla bu kanallar
Bircan Eresin ile ortak olduğumuz Eresin üzerinden satşa çıkmaya başladı. Bu du- "İSTEDİKLERİ GİBİ
Topkapı’nın hisselerinin tamamını satn rum, otelden daha fazla şehrin fyat ima- YÖNLENDİRMELERİNE
aldık. Bu satn alma bizim için büyük ve jını etkileyen bir hale dönüştü. Bunun İZİN VERMEYECEĞİZ"
ciddi bir yatrım oldu. önüne geçmeliyiz! TUROB, üyelerinin haklarını savunma
Diğer yandan Türkiye’deki acenteleri konusunda oldukça kararlı. Böyle devam
"OTEL PROJEMİZİ ÖĞRENCİ korumaya devam ederek, herkesin pas- eder ve bir uzlaşı sağlayamama halinde
YURDUNA ÇEVİRDİK" tadan pay aldığı, istkrarlı bir model ge- daha farklı çözümler arayacağız. Bu ko-
Eresin Topkapı’nın arkasında Özcan liştrmeliyiz. nuya odaklanan ve çalışmalar yürüten
Otel ismiyle faaliyet gösteren bir ote- bir ekibimiz var. Şehrin ve ülkenin turizm
limiz vardı. Yanında bulunan bina da "KOMİSYON ORANLARI geleceği için bu sorunu çözmek istyoruz.
bize ait. Şimdi Eresin Topkapı'nın his- TEHLİKELİ BİR HAL ALMAYA Merkezleri burada olmayan ve ülkemize
selerinin tamamını alınca o yatrım da BAŞLADI" vergi ödemeyen şirketlerin, sektörümü-
bize geçmiş oldu. Dolayısıyla yeni bir Tüketciye satş yapan online sitelerle zü istedikleri gibi yönlendirmesine müsa-
yatrım projesi başlamış oldu. Çalışma- olan ilişkilerde de büyük sorunlar var. Bu ade edemeyiz!
lar ve çizimler devam ediyor. Otel yap- kanallardaki komisyonlar dünyada yüzde
mayı planlıyorduk, fakat artan yatak 10-20 arasında değişirken İstanbul’da İstanbul'un kongre turizmindeki
arzı nedeniyle bu fkrimizden vazgeçtk; yüzde 55’leri duymaya başladık. Kont- yeri ve performansına ilişkin neler


64


60-67sultan.indd 64 01.07.2015 10:37
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69