Page 63 - Hotel Dergisi | Haziran 2015
P. 63

direkt İstanbul bilet oranını artrmala-
rından mutluluk duyacağımızı her frsat-
ta kendileriyle paylaşıyor ve bunun için
farklı projeler geliştrmeye çalışıyoruz.
"TRANSİT YOLCULARI
İSTANBUL'DA KONAKLATMAK
İÇİN ÇALIŞIYORUZ"
THY ile iyi ilişkiler içindeyiz. Geçtğimiz
günlerde THY Genel Müdürü Sayın Te-
mel Kotl’e gerçekleştrdiğimiz ziyarete,
beklentlerimizi iletk. THY'nin fkirleri-
mize değer verdiğini ve fayda üretecek
şekilde yararlandığını görüyoruz. Şimdi
gündemimizde THY'nin transit yolcuları-
nı bir gece İstanbul'da konaklatmak var.
Böyle bir fkri hayata geçirdiğimizde, bi-
zim için ve THY için çok büyük bir avantaj
yaratabiliriz. Bu kampanya çerçevesinde
konaklatlacak kişilerin şehrin neresinde
kaldığı önemli değil; yeter ki şehre gelsin-
ler... Bu tür konaklama, domino etkisi ya-
parak, havalimanlarına uzak olan otelleri
bile olumlu yönde etkileyecektr.
tür konaklamanın kayıt altna alınarak rak güvenlik risklerinin ortadan kaldırıl-
İstanbul’da artan yatak arzı hakkında güvenliğin sağlanması ve ortaya çıkan ması ve haksız rekabetn önlenmesidir.
neler düşünüyorsunuz? haksız rekabete son verilmesini istyo-
İstanbul’da otel yatrımları plansız ve ruz. Bu tür güvenliksiz yerlerde turistn Marka konusunda önemli bir deneyime
programsız bir şekilde devam ediyor. başına gelecek herhangi bir olumsuzluk sahipsiniz. Türk otelciliğinde önemli bir
Dünyanın belirli yerlerinde, otel doluluk- sektörün tamamına yansıyacaktr. Ma- yere sahip olan Eresin markasının ya-
ları yüzde 80’e ulaşana kadar, belediye- lumunuz geçtğimiz yıllarda Amerikalı nında Barcelo ve Best Western gibi iki
ler yeni otel yatrımlarına izin vermiyor. bir turistn yaşamını kaybetği o talihsiz uluslararası markayla anlaşmalarınız
Bu sayede şehirlerindeki otel odalarının olay, eğer kaldığı günübirlik evde yaşan- var. Markalaşma konusunda neler dü-
fyatlarını makul, mantklı ve sürdürüle- saydı, tüm dünya medyası "Otelde Öl- şünüyorsunuz, sektöre yeni giren yat-
bilir seviyede tutuyorlar. dürüldü" diye başlık atacakt. Türkiye'de rımcılara neler tavsiye edersiniz?
bir otel odasında cinayet işlendiğine Soy adından otel markası yaratlmasını
"KONTROLSÜZ ARTIŞ dair haberlerin turizmimize vereceği za- açıkçası hiç doğru bulmuyorum. Ailemiz
DURDURULMALI" rarı artk siz düşünün... uzun yıllar önce bu işe başladı ve o yılla-
10-15 senede büyük emeklerle yükselt- rın koşulları ile soy adımızla markalaşma-
len oda fyatları, kontrolsüz artan yatak TÜRSAB’ın günübirlik kiralanan evleri yı tercih etmişler. Türkiye’de yaratğınız
arzı ile hızla düşmeye başladı. Bu kont- denetm altna almak için, yetki talep bir marka ile yurt dışında aynı efekt sağ-
rolsüzlüğe artk dur demek lazım. Biz etmesini nasıl yorumluyorsunuz? lamanız mümkün değil. Bu ihtyaç çerçe-
yeni otellere karşı değiliz. Yatrımların Herkes kendi işini yapsın... Eğer bahse- vesinde dört yıldızlı Eresin Taxim otelimiz
şehre, sektöre ve yatrımcısına kazandır- dilen yerler turizm işletmesi mantğı ile için Best Western markasıyla yıllar önce
ması için planlı yapılmasını savunuyoruz. çalıştrılacaksa, oradaki faaliyet acente anlaştk.
İnşa edilmesi planlanan 2.500 civarında değil konaklama faaliyet olacaktr. Bi- Best Western, ilk yıllarımızda yurtdı-
otel projesi var. Bu çok büyük bir rakam. zim burada karşı çıktğımız nokta, kimin şı pazarlarda bize ciddi artlar sağladı.
Bunların yanında hiçbir yerde kaydı ol- işleteceğinden öte denetm altna alına- Türkiye’de BW markasını ilk tercih eden-
mayan bir takım ev, rezidans ve pansiyon
gibi yatrımlar da var. Bu boyutaki bir k
büyüme sektöre geri dönülemez zararlar
verebilir. Artık Ortadoğu ve Körfez ülkelerinden eskisi kadar kolay turist
alabilen bir konumda değiliz. Bu pazarda daha dikkatli olmamız ve
"KAYIT DIŞI KONTROL
ALTINA ALINMALI" hızlı refleksler gösterebilmemiz gerekiyor.
Sektörün önemli problemlerinin biri de
kayıt dışı konaklama. Otelciler olarak bu k


63


60-67sultan.indd 63 01.07.2015 10:37
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68