Page 62 - Hotel Dergisi | Haziran 2015
P. 62
sultan suithakkında önemli bilgilere ve verilere sa- k
hip olabiliyoruz.
Avrupa pazarlarında tatmin edici bir artış yaşayacağımızı
''AVRUPA'DA DURGUNLUK
DEVAM EDİYOR'' düşünmüyorum. Bu nedenle yeni pazarlar geliştirmek için
Fuarlardan edindiğimiz veriler ve izlenim- çalışmalarımızı artırmalıyız.
ler doğrultusunda genel seyre baktğı-
mızda, Avrupa pazarındaki durgunluğun k
devam etmekte olduğunu söyleyebiliriz.
Son 3 yıldır Avrupa’dan İstanbul’a gelen ''MEKSİKA VE KOLOMBİYA'DA önemini koruyor. Fakat mevcut geliş-
turist sayısında malesef önemli bir artş POTANSİYEL VAR '' melerden dolayı, ileri zamanlarda artk
yok. Tam tersine bir azalma söz konusu. Bunun yanında Meksika ve Kolombiya Ortadoğu ve Körfez ülkelerinden eskisi
Özellikle son dönemde Avrupa basınında, pazarlarının da hareketlendiğini görüyo- kadar kolay turist alabilen bir konumda
Türkiye için yer alan olumsuz haberler ruz. THY’nin buralara direk uçuşlar koy- olmayacağız.
bizi negatf yönden etkiliyor. Bunun dışın- ması ile birlikte önemli bir potansiyelin Avrupa Birliği'nin Birleşik Arap
da Avrupa'nın Yunanistan'ı içinde bulun- harekete geçebileceğini düşünüyoruz. Emirlikleri’ne vize kolaylıkları tanıması
duğu durumdan kurtarmak için sürekli üzerinde önemle durmamız gereken
Yunanistan'a seyahat tavsiye etmesi kısa "AVUSTRALYA PAZARINI bir gelişme. Bu uygulama nedeniyle
vadede turist kaybımıza neden oluyor. GELİŞTİRMELİYİZ" BAE pazarında yüzde 15-20 civarında
Anzakların 100. yıl anma törenleri ne- bir kayıp yaşayabiliriz. Avrupa Birliği ül-
"LATİN AMERİKA’YA YÖNELDİK" deniyle Avustralya'dan Çanakkale' ye kelerinin turizm gelirlerinde düşüş var.
Avrupa'daki durgunluk nedeniyle biz- bu yıl ciddi girişler oldu. Gelen Avustu- Çözüm arayışında olan AB, Birleşik Arap
ler de yıllardır dile getrdiğimiz gibi uzak ralyalıların birçoğu İstanbul'da konak- Emirlikleri'ne uyguladığı vize kolaylığını
pazarlara yönelmeye başladık. Bu sene ladıktan sonra Çanakkale'ye geçtler ve diğer Ortadoğu ülkelerine doğru geniş-
Latn Amerika’ya ağırlık verdik. Arjantn, İstanbul'da ciddi bir hareket sağladılar. letebilir. Bu konuda dikkatli olmamız ve
Şili, Uruguay ve Paraguay’da İstanbul'un Bu pazardaki potansiyeli geliştrmek ve hızlı refeksler gösterebilmemiz gerekir.
popüler bir destnasyon haline geldiği- sürdürülebilir hale getrmek için tanıtm
ni tespit etk. Bu ülkelerdeki televizyon çalışmaları yapmaya devam ediyoruz. "THY BİZE GÜÇ VERİYOR"
kanallarında yayınlanan Türk dizilerinin Tüm dünyada olduğu gibi Ortadoğu pa-
bunda çok etkili olduğunu gördük. "AVRUPA'YI BEKLEMEKLE zarındaki en büyük gücümüz THY... Orta-
KAYBEDECEK ZAMANIMIZ YOK'' doğu ülkelerine yönelik olarak uçuş+otel
"ÖZVERİLİ VE PAYLAŞIMCI BİR Avrupa pazarlarında maalesef yakın bir şeklinde paketler hazırlamaya çalışıyo-
ÇALIŞMA İÇİNDEYİZ" dönemde, tatmin edici bir artş yaşaya- ruz. Düşük geçen Ramazan dönemini bu
TUROB Fuarlar ve Tanıtm Komitesi olarak cağımızı düşünmüyorum. Bu nedenle türden kampanyalarla hareketlendirme-
özverili ve paylaşımcı bir çalışma içinde- yeni pazarlar geliştrmek için çalışmala- nin yollarını bulmalıyız.
yiz. Örneğin Arjantn'e gitk, ama bizimle rımızı artrmalıyız. Bu bakış açısıyla Gü-
birlikte temsilci gödermeyen otellerimi- ney Afrika'ya gitk. Cape Town şehrinde "RUS PAZARINDAKİ
zinde detaylarının bulunduğu tanıtm düzenlenen fuara katldık ve küçük çaplı TOPARLANMA ZAMAN ALACAK"
kitaplarımızı katlımcı tur oparatörlerine bir workshop yaptk. Önümüzde mut- Yaşanan devalüasyondan kaynaklı ola-
dağıtk ve genel bilgiler verdik. Bazen laka gerçekleştrmek istediğimiz bir Çin rak Rusya’dan girişlerimizde de önemli
bizim TUROB olarak katlamadığımız fu- workshop’umuz var. İstanbul’un aldığı düşüşler yaşanıyor. Bu pazarda yaşamak
arlara giden komitedeki arkadaşlarımız Çinli turist sayısını çok düşük buluyoruz. zorunda kaldığımız düşüşü başka pazar-
kendi otelleri adına katldıkları fuarlarda Bunda Çin’den Türkiye’ye yeteri kadar lardaki artşlarla telaf etmek zorundayız.
TUROB'un katologunu taşıyıp oralarda uçuş olmamasının da etkisi olduğunu Rusya pazarındaki toparlanmanın 3-4 yıl
tüm üyelerimizim temsil edilmesini sağlı- düşünüyorum. gibi bir zaman alacağını düşünüyorum.
yorlar. Arjantn sonrası Brezilya'da ise Sao
Paulo' daki WTM Fuarı'na katlarak tüm Odaklandığınız yeni pazarlar İstanbul turizmi için büyük
üyelerimiz için İstanbul tanıtmı yaptk. hangileri? öneme sahip olan THY'den
Güney Amerika, Orta ve Güney Afrika ile beklentleriniz nelerdir?
''ARJANTİN VE ŞİLİ’DE Çin’i sayabiliriz. THY’nin uçmaya başladığı her yeni hat,
ARTIŞ BEKLİYORUZ'' bizim için turist gelecek yeni bir dest-
Latn Amerika pazarında rakamlar son "ORTADOĞU ESKİSİ KADAR nasyon anlamına geliyor. İstanbul tu-
iki yıldır istkrarlı bir şekilde yükseliyor. KOLAY DEĞİL" rizmi açısından önemini kimse inkar
Bu sene Brezilya’da ekonomik ve politk Mevcut pazarlarımızdan Ortadoğu edemez. THY'nin taşıdığı önemli sayıda
nedenlerden kaynaklı bir yavaşlama söz ve Rus pazarına ilişkin öngörüleriniz transit yolcu var. Transit yolcu havayolu
konusu olsa da Arjantn ve Şili’den artş nelerdir? şirketleri için önemli bir gelir kaynağı,
bekliyoruz. Ortadoğu pazarı Türkiye ve İstanbul için fakat transit oranını biraz aşağı çekip


62


60-67sultan.indd 62 01.07.2015 10:37
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67