Page 45 - Hotel Dergisi | Haziran 2015
P. 45


Bayındır OTED'i TUROB Hijyen Komitesi'ne Bayındır İnönü'yü
Davet Etti Ziyaret EttiTUROB Başkanı Timur Bayındır, Şişli
Belediye Başkanı Hayri İnönü'yü maka-
mında ziyaret et. Sektörel ve bölgesel
konuların değerlendirildiği ziyarete TU-
Housekeeping yönetcilerinin yer aldı- konuyu yönetmlerinde ele alacaklarını ROB Başkan Yardımcısı Armin Zerun-
ğı Otel Temizlik, Eğitm ve Dekorasyon ve böylesi bir işbirliğinin kendileri için yan ve TUROB Genel Müdürü İsmail
Derneği OTED'in Yönetm Kurulu TU- yararlı olacağını dile getrdi. Taşdemir de iştrak et.
ROB Başkanı Timur Bayındır'ı ziyaret TUROB'un sektörün çat örgütü oldu-
et. 17 Haziran Çarşamba günü gerçek- ğuna dikkat çeken Timur Bayındır, sek-
leşen ziyarete TUROB Başkanı Timur törde rol üstlenen tüm departmanların POYD İstanbul'un
Bayındır, OTED üyelerini TUROB Hijyen TUROB içinde temsil edilebilmesi için Başkanlığına
Komitesi'ne katlmaya davet et. Tek- kurmaya başladıkları komiteleri geliş-
life olumlu yaklaşan OTED Yönetmi, trmeye devam edeceklerini açıkladı. Ali Can Aksu Atandı

TUROB Tunus Saldırısını KınadıProfesyonel Otel Yönetcileri Derneği'nin
(POYD) İstanbul Bölgesel Yürütme
Kurulu'nun Kurucu Başkanlığına The
TUROB, Tunus’ta meydana gelen terör Haziran’da meydana gelen ve çok sayı- Green Park Pendik Hotels Genel Müdürü
saldırısını şiddetle kınadığını belirten da kişinin hayatnı kaybetmesine sebep Ali Can Aksu getrildi. 30 Mayıs Cumar-
bir mesaj yayınladı. Tunus’ta gerçek- olan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. tesi günü İstanbul'da The Green Park
leşen terör saldırısına her kesimden Bu üzücü olayda yaşamını yitrenlerin Pendik Hotel & Conventon Center'da
olduğu gibi turizmcilerden de büyük ailelerine, Tunus halkına ve tüm millet- gerçekleştren toplantya POYD Başkanı
tepki gelirken, Turistk Otelciler, İşlet- lere başsağlığı, yaralılara acil şifalar dili- ve Calista Luxury Resort Hotel Genel Mü-
meciler ve Yatrımcılar Birliği (TUROB) yoruz” dedi. Bayındır, “Global dünyanın dürü Ali Kızıldağ ile yönetminden WOW
bir kınama mesajı yayınladı. Mesajda vatandaşları olarak bu gibi korkunç sal- Hotel Antalya Genel Koordinatörü Edip
TUROB Yönetm Kurulu Başkanı Timur dırılar karşısında derin üzüntü duymak- Araç, Crystal Waterworld Antalya Genel
Bayındır, Tunus'ta gerçekleşen terör sal- tayız ve saldırıya maruz kalan ülkeler ile Müdürü Erdoğan Turan, Majesty Club
dırılarını şiddetle kınadıklarını belirt. her zaman dayanışma içerisinde olaca- La Mer Art Genel Müdürü Ülkay Atma-
Bayındır, “Tunus’un Sousse şehrinde 26 ğız” ifadelerini kullandı. ca, POYD Genel Sekreteri Selçuk Meral,
POYD Sekreteri Funda Çelik katldı. Top-
Fransa Online Seyahat Acentelerinin Fiyat lantda konuşan POYD İstanbul Başkanı
Baskısına Dur Dedi! Ali Can Aksu, 1990'lardan sonra Devletn
turizmde projeler üretemediğini söyledi.
Fransa Meclisi önemli bir karar alarak, için yasal anlamdaki ilk karar olması ne- Turizmin iyi yönetlmediğini ileri süren
oteller ve online seyahat acentaları deniyle önemli bir gelişme. Alınan kara Ali Can Aksu şunları söyledi: "Son yıllarda
arasında yapılan kontratlarda, otelci- sayesinde oteller, hem online hem de işin ehli olmayan yatrımcılar türedi. Fizi-
lere dayatlan, en düşük fyat garantsi ofine dağıtm kanallarında, zorunlu üc- bilite yapmadan gerçekleşen yatrımlar
şartnın kaldırılmasına oy birliği ile ka- ret parite şartlarını sonlandırarak, aracı profesyonel olmayan yönetcilere teslim
rar verdi. Bu karar, ilgili kontratlardaki kuruluşlar tarafndan sunulan ücretler- edildi. Bu anlayışla Türk turizmini bugün-
parite şartlarının açıkça yasaklanması den, daha düşük ücretler sunabilecek. kü çıkmaza sokuldu" dedi.

45


30-47GÜNDEM.indd 45 01.07.2015 10:38
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50