Page 44 - Hotel Dergisi | Haziran 2015
P. 44
gündem
TUYED: Sektör Uzlaşmacı ve Diyaloga Açık
TUROB Hanutçulukla
Mücadeleye Devam Bakan İstiyor
Ediyor 7 Haziran’da gerçekleşen Milletveki- seçilecek bakanın olaya bir an önce el
li Genel Seçimi sonrası açıklama ya-
atması, sektör temsilcileriyle bir araya
pan Turizm Yazarları ve Gazetecileri gelip acil olarak sorunları masaya yatr-
Derneği’nin (TUYED) Genel Sekreteri ması gerekiyor.
Hasan Arslan, yeni Kültür ve Turizm Turizm sektörü, sancılı bir süreçten
Bakanı'nın tüm sektörü kucaklayan, uz- geçiyor. İşte bu yüzden, yeni Kültür ve
laşı ve diyaloga açık bir isim olmasının Turizm Bakanı’na çok büyük iş düşü-
önemini vurguladı. yor. Türk turizmi için bir arada hareket
Yeni Kültür ve Turizm Bakanı’nın ülke etme, ortak akıl ile ülkenin güvenli ge-
ekonomisi açısından büyük önem ta- leceğini birlikte inşa etme zamanıdır.
TUROB, İstanbul turizminin önem- şıyan turizm sektörünü iyi yönetebi- Turizm, istkrardan beslenen bir sektör-
li sorunlarından biri olmaya devam lecek niteliğe sahip isimler arasından dür. Sandıktan çıkan her siyasi partnin,
eden "Hanutçuluk" ile mücadeleye seçilmesi gerektğini belirten Arslan, ciddiyet içinde ve sorumluluk bilinciyle
devam ediyor. Konuya ilişkin TUROB “Ülke turizmi kan kaybediyor. Yeni hareket edeceğini umuyoruz” dedi.
Genel Merkezi'nde Yönetm Kurulu
Üyelerinin katlımı ile gerçekleşen
toplantya turizmden sorumlu İstan- Gönüllü Turizm Elçileri Kayıtları Başladı
bul Vali yardımcısı İsmail Gültekin ile
Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Fath Belediye Başkanı Mustafa Demir yapacak olan gönüllü turizm elçileri,
Erol Ökten de katldı. Toplantda Vali- öncülüğünde bu yıl 6’ıncısı düzenlene- yabancı ziyaretçilere tarihi ve kültürel
lik ve Belediye ile başta hanutçulukla cek olan ‘Gönüllü Turizm Elçileri’ pro- değerleri en doğru şekilde anlatacak.
mücadele olmak üzere turizme yö- jesi kapsamında Gönüllü Elçiler tekrar Gönüllü Turizm Elçiliği için son başvuru
nelik olumsuzlukların önlenmesi için sahaya iniyor. Tarihi Yarımada’da görev tarihi 18 Haziran 2015.
işbirliği yolları arandı.

Anadolu
Üniversitesi’nde
Turizm Eğitimi
Dersleri Kaldırıldı
Eskişehir Anadolu Üniversitesi Turizm
Fakültesi’nde akademik teamülleri
hiçe sayan bir uygulamaya imza atl-
dı. Yıllardan beri turizm ile ilgili yaptğı
araştrmaları ve turizm eğitmi konu-
sunda akademik alan-sektör işbirliğin-
de örnek alınan ilişkileri ile bilinen Prof.
Dr. Nazmi kozak ve Prof.Dr Işın Dener'in
dersleri yasaklanarak kaldırıldı. Turizm Viaport Marina Tuzla’ya Demir Attı!
Yazarları ve Gazetecileri Derneği (TU-
YED) Ar-Ge üyesi de olan Prof. Dr. Naz- 1 milyar TL’lik yatrımla, eğlence, alış-
mi Kozak’ın yanı sıra, Prof. Dr. Hasan veriş, turizm, marina, akvaryum ve
Işın Dener’in dersleri sorgusuz-sualsiz business center’ın bir arada bulundu-
kaldırıldı. Prof. Dr. Kozak’ın Turizm Ya- ğu Viaport Marina projesi, kapılarını
zarları ve Gazetecileri Derneği (TUYED) açt. Dünyanın ilk deniz üstünde ta-
Ar-Ge üyesi de olduğunu vurgulayan sarlanan yaşam merkezi Viaport Ma-
TUYED Genel Sekreteri Hasan Arslan, rina, Türkiye’de deneyimlenmemiş bir
“Nazmi Hoca, yıllarını akademik tu- yaşama imzasını atyor. Dünyaca ünlü İstanbul’a ve Türkiye’ye hediye edili-
rizm araştrmalarına verip, çıkardığı markaların Alışveriş Adası’nda OUT- yor... Projenin yatrımcısı Via Propert-
Anatolia Dergisi ve Akademik Turizm LET konseptyle bir araya geldiği Via- es Yönetm Kurulu Başkanı Coşkun Bay-
Bülteni ile de bu alanda önemli katkı- port Marina, şık kafe ve restoranlarıyla raktar, “Viaport Marina dünyada eşsiz
ları bulunan bir akademisyen. Akade- sosyal yaşamın da stlini değiştriyor. bir proje. Türkiye’ye hediye etğimiz
mik dünyada ciddi tartşma yaratan bu Dünyanın en özel mimarisine sahip projemizin hayırlı olmasını dilerim. İs-
kararın gözden geçirilmesi gerekiyor” marinasıyla, deniz tutkunlarına ev sa- tanbul bize, biz İstanbul’a çok yakıştk”
dedi. hipliği yapacak olan Viaport Marina, dedi.


44


30-47GÜNDEM.indd 44 01.07.2015 10:37
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49