Page 42 - Hotel Dergisi | Haziran 2015
P. 42
gündem
SONUÇ
►Kongre turizmi ülkemiz için aktvite programı talep etmişlerdir. ve internet kaynaklı karar veren,
önemli bir kaynak pazardır. Alıcıların, program ve organizasyon paket tatl turlarını tercih etme-
►Kongre turizmi misafrleri seçe- operasyonu için DMC/Yerel Orga- yen, daha esnek, kendi segment-
cekleri destnasyonun altyapı ve nizasyon Partnerleri ile görüşmeye ne uygun, kişiselleştrilmiş teklifer
teknolojik yeterliliğine oldukça taraf olmadıkları gözlemlenmiştr. arayan, tatli artk eğitm ve profes-
önem vermektedir. Destnasyonun Etkinlik yapılacak otel ve mekân yonel gelişimin bir parçası olarak
global imajı da ayrıca belirleyici fak- bilgilerinden ziyade, şehir yaşamı, algılayan, çevreye daha duyarlı, bir
tör olmaktadır. kültürel aktviteler ve şehrin yıllık profl çizmektedir.
►Yapılan görüşmelerde Türkiye'nin etkinlik ajandası hakkında bilgi ta- ►Yapılan görüşmelerde ayrıca
ve özellikle İstanbul'un erişilebilirlik lep etmişler, tarihlerini bu yönde İstanbul'da gerçekleşen Ace of
açısında avantajlı olduğu, otel ve oluşturmak istediklerini belirtmiş- MICE etkinliği kapsamında bilgi ta-
kongre merkezleri anlamında ara- lerdir. Bu anlamda ülkemizdeki lepleri de alınmıştr.
nılan standartları taşıdığı, özelillikle destnasyonlara yönelik opsiyonel ►Gelecek yıl bu alanda ülkemiz adı-
mutak anlamındaki zenginliğinin programlar ve etkinlik takvimleri na olağan dışı bir gelişme beklen-
beğenildiği aktarılmıştr. anlamında eksikliğimiz olduğu tes- memektedir.
pit edilmiştr.
►Fuara bu yıl ilk kez katlan ülke- ►Fuar süresince Türkiye standını zi-
ler olan Hindistan ve Arjantn'den ►Fuar süresinde öne çıkan en yaret eden profesyonellerin listesi
önemli kavramlardan biri tüm tu-
raporumuz ekinde yer almaktadır.
ülkemize yönelik talepler olduğu rizm çeşitlerinde olduğu gibi "yeni ►Detaylı pazar raporu, 30.03.2015
gözlemlenmiştr. Özellikle Arjantn- nesil turist" kavramı olmuştur. tarihli ITB Berlin Turizm Fuarı So-
li alıcılar ile yapılan görüşmelerde; "Yeni turist"; marka bilinci daha nuç Raporumuzda açıklanmış olup,
Türkiye'nin dizi sektöründen kazan- yüksek ancak markaya sadakat rapora web sayfamız Basın Bülten-
dığı çok başarılı bir imajı olduğu, daha az, en iyi tercihi yapmak için leri aracılığıyla ulaşabilirsiniz.
yoğun bir ilgi yaşandığı, ancak ül- çevresi ile sürekli etkileşim halinde, htp://www.turob.com/basin_bul-
kede artan enfasyon (%40) ve ar- teknoloji kullanımında daha bilgili tenleri.aspx
tan sosyal problemlerin handikap
yaratğı, Acente ve Tur Operatörle-
rinin, Türk Hava Yolları'nın politka- Kaynaklar :
sıyla da, Buenos Aires *Kültür ve Turizm Bakanlığı
► İstanbul - Tel Aviv - Buenos Aires *ICCA Uluslar arası Kongre ve Toplant Birliği
ve Buenos Aires - Atna - İstanbul (htp://www.iccaworld.com/newsarchives/archivedetails.cfm?id=4255)
►Buenos Aires paket satşlarına *GBTA - Global İş Seyahatleri Birliği (htp://www.gbta.org/foundaton/pressrele-
yöneldiği ve güzel netceler aldığı ases/Pages/rls_031015.aspx?Source=http://www.gbta.org/lists/news/Allitems_
bildirilmiştr. all.aspx)
► Türkiye standında görüşülen alı- IMEX Frankfurt Fuarı önümüzdeki yıl 19 - 21 Nisan 2016 tarihlerinde yine
cılar, özellikle incentve grupları için Messe Frankfurt Fuar Merkezi'nde düzenlenecektr.
kalış süresi kapsamında, günlük
Imex 2015 Fuar Raporu - 5
42


30-47GÜNDEM.indd 42 01.07.2015 10:37
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47