Page 40 - Hotel Dergisi | Haziran 2015
P. 40
gündem
TÜRKİYE'NİN MEVCUT DURUMU
GÜÇLÜ YANLARI ULUSLARARASI KONGRE VE DESTİNASYON SIRALAMASI
►Ulaşılabilirlik (Geniz uçuş ağı ve coğraf TOPLANTI SEGMENTİNDE Destnasyonlar açısından bakıldığında ise
konumun avantajı ile pek çok noktaya DÜNYA SIRALAMASI ülkemizde kongre turizminin en yoğun
kısa uçuş süresi) Ülkemizin bu alandaki sayısal değerlerini olduğu şehrimiz İstanbul, 2014 yılında
►Doğal güzellikler incelendiğinde, 2013 yılında bir önceki dünya sıralamasında 130 kongre ile 9. sı-
►Tarih ve Kültür yıla gerek kongre sayısı, gerekse sıralama rada yer almıştr. Sıralamadaki yerimiz ve
►Özgün turizm alanları (Kapadokya, Pa- anlamında güzel bir başarı yakalandığı kongre sayısı bakımından, İstanbul'un iki
mukkale) gözlemlenmektedir. 2012 yılında 179 yıl önceki sayıya gerilediği görülmektedir.
►İş sahasındaki ve kamudaki İngilizce ko- olan kongre sayısı, 2013 yılında yaklaşık Barselona, Singapur, Lizbon ve İstanbul
nuşan sayısında artş %25 artşla 221' ulaşmış ve dünya sıra- dışındaki destnasyonların 2014 yılında
►E-vize kolaylığı lamasındaki yerimiz 21'den, 18'e yük- bir önceki yıla göre performanslarını
►Zengin Türk Mutağı selmiştr.2014 yılında ise sıralamadaki artrdığı görülmektedir. Ülkeler arası ilk
►Eğlence ve Alışveriş imkânları yerimiz 19 olurken, gerçekleşen kongre on sıralama son üç yılda, nerdeyse sabit
►İç turizmde artan toplant ve kongre sayısı 190'a gerilemiştr. Verileri genel olarak seyretmişken, destnasyonlar içe-
talepleri olarak incelediğimizde Ülke sıralamasın- risindeki ilk on kendi içerisinde değişken-
►Türk Misafrperverliği da ilk on ülkenin nerdeyse hiç değişme- lik göstermektedir. Dolayısıyla, Ülkelerin
diğini görmekteyiz. Bu ülkelerin gerek destnasyon bazlı pazarlama yaptğı ve
ZAYIF YANLARI turizm anlamında gerekse ekonomik kendi içlerinde yeni destnasyonlar yara-
►Tanıtm zayıfığı ve plansızlığı anlamda güçlü ülkeler olduğu ve belirgin tarak, zayıf bölge ve dönemler için yeni
►Artan maliyetler turizm stratejilerinin olduğunu düşünür- kaynak segmentler yaratğını böylelikle
►Bürokratk süreçler (uluslar arası kong- sek sürpriz bir tablo olmadığı aşikârdır. istkrarlarını koruduklarını söyleyebiliriz.
re işlemleri için)
►Şehir içi trafği (İstanbul) ve toplu taşı-
mada yetersizlik, konforsuzluk
►Altyapı yetersizlikleri
►Kongre turizmi alanında yetşmiş pro-
fesyonel azlığı
►Kongre Bürolarının sayılarının azlığı ve
istenilen verimde çalışamamaları

FIRSATLAR
►Genç ve eğitmli bir işgücünün yetşi-
yor olması
►Özellikle sağlık sektöründeki gelişme-
ler
►Gelişmekte olan altyapı ve üstyapı

TEHDİTLER
►Bürokrasinin turizm alanında yaratğı
zorluklar
►Döviz kurundaki istkrarsızlık
►Artan rekabet
►Özellikle Avrupa Ülkelerinde devam
eden ekonomik sıkınt
►Global ekonomilerde durgunluk ve geri
Imex 2015 Fuar Raporu - 4 si ve yeni etkinlik/konaklama/toplant
çekilme
►Şehir Merkezindeki alanların tükenme-
merkezleri yatrımları için şehir dışına
yönlenilmesi


40
53

30-47GÜNDEM.indd 40 01.07.2015 10:37
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45