Page 38 - Hotel Dergisi | Haziran 2015
P. 38




gündem
gündem




vermeleri, güçlü ekonomilere sahip ol-
maları ve en önemlisi coğraf yakınlık, Uluslararası Kongrelerde Mekân Tercihleri
gelişmiş altyapı ve teknoloji, profesyo-
nel hizmet gücü sebepleriyle yine kendi Kongre Yeri 1993-1997 1998-2002 2003-2007 2003-2007
bölgelerindeki Avrupa ülkelerini tercih
ediyor olmaları şeklinde yorumlanabilir. Oteller 31.1% 33.0% 40.2% 40.2%
Kongre Merkezleri 40.4% 37.7% 33.8% 33.8%
KATILIMCI SAYISI DÜŞÜYOR Üniversiteler 19.1% 18.9% 18.1% 18.1%
KÜÇÜK KONGRELER ARTIYOR Diğer Mekânlar 9.4% 10.3% 7.9% 7.9%
Verilerde dikkat çeken bir diğer nokta da Toplam 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
ortalama katlımcı sayısında son on yılda
yaşanan yüzde on oranındaki düşüştür. *ICCA - Uluslar arası Kongre ve Toplant Birliği verileri
Böylelikle, kongre yapılan alanların art-
tğını, daha fazla kongre sayısı ile kat-
lımcıların daha küçük ve odak gruplar EN ÇOK TIP KONGRESİ ler düzenlenmişse de İstanbul ve Türkiye
halinde organize olduğu görülmektedir. YAPILIYOR için kongre turizminin dönüm noktasının
Kişi sayılarının azalması ve kongreleri- Sektörlere göre yapılan etkinliklerin Habitat II olduğu tartşmasızdır. Bu orga-
nin bir meslek alanı içerisindeki daha dağılımını incelediğimizde Tıp Bilimleri nizasyon akabinde kongre ve iş turizmi
spesifk bölümlere ayrılmasıyla, etkinlik %16,7 pay ile ilk sırada yer alırken, sıra- alanında çalışmalar ve yatrımlar hızlan-
mekânları da devasa kongre merkez- lamayı %13,3 ile Teknoloji, %13,3 ile Fen dırılmış, etkinlik merkezleri artrılmış ve
lerinden çok Otellere yönelmektedir. Bilimleri takip etmektedir. Sanayi, Sosyal özellikle yeni otel yatrımları, toplant
Özellikle katlımcı sayısı az olan kongre- Bilimler, Ekonomi, İletşim en çok toplan- segment ön planda tutularak tasarlan-
lerde etkinlik alanı olarak otellerin tercih t gerçekleştren diğer sektörler arasında mıştr. Böylelikle uluslar arası turizmde
edilmesi, transfer zahmetnden de kaçı- yer almaktadır. en önemli alan olarak gösterilen Kongre
nılması olarak yorumlanabilir. ve Toplant seyahatleri, Türkiye için de
TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİ bir kaynak pazar haline gelmiştr. Kong-
EN ÇOK EYLÜL AYI TERCİH Türkiye’nin kongre turizmi kavramı ile re turizminde destnasyon tercihlerini
EDİLİYOR tanışması ise 1995 yılında HABİTAT II’nin etkileyen en önemli etmenler; ulaşım,
Her zaman olduğu gibi, Eylül ayı etkin- İstanbul’da yapılması ile olmuştur. Çünkü güvenlik, kongre altyapısı olarak öne çı-
likler kapsamında, en çok tercih edilen kongre turizmi için her şeyden önce bir karken; doğal afetler (deprem, sel vs.) ile
ay olmaya devam etmekle, Haziran ayı kongre merkezi veya merkezleri yapılan- siyasi istkrarsızlık ise tercihi hızla olum-
ikinci sırada, Ekim ayı ise üçüncü sırada masına ihtyaç duymaktadır. Türkiye ilk suz etkileyen etmenler olarak görülmek-
gelmektedir. ciddi kongre merkezine Habitat II nede- tedir. Ülkemizin kongre turizmi açısından
Kongre ve Toplant seyahatlerindeki ka- niyle tamamlanan Lütü Kırdar Kongre güçlü ve zayıf yanları, frsatlar ve teh-
lış süresi ise son yirmi yılda 4,5 günden, ve Sergi Sarayı ile kavuşmuştur. Habitat ditler anlamında arka sayfadaki gibi bir
3,7 güne gerilemiştr. öncesi dönemde de İstanbul’da kongre- analiz ortaya konulabilir.

















Imex 2015 Fuar Raporu - 3












38


30-47GÜNDEM.indd 38 01.07.2015 18:48
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43