Page 37 - Hotel Dergisi | Haziran 2015
P. 37


TUROB IMEX 2015 TURİZM FUARI SONUÇ RAPORUMEX - Frankfurt Turizm Fuarı, 19 KONGRELER TURİZM
- 21 Mayıs 2015 tarihleri arasında ÜLKELERİNE YÖNELİYOR
Messe Frankfurt Fuar Merkezi’nde Dünya’da kongre turizmi çoğunlukla sa-
I düzenlendi. Bu yıl on üçüncü kez nayileşmiş ülkelerde yapılmaktadır. Son Son 50 Yılın Uluslararası
düzenlenen, IMEX Frankfurt Fuarı'na yıllarda kongre turizmi, turizm zenginli- Toplantı Sayıları
(Fuar idaresinin verilerine göre) 3.500'in ği fazla olan ülkelere doğru bir yönelme
üzerinde stantlı katlımcı, 3.964 profes- göstermektedir. Kongre katlımcıları ge- Yıl Aralığı Uluslar arası Kongre &
yonel alıcı, 4.900 tcari ziyaretçi katldı. Toplant Sayıları
Profesyonellere açık olan fuar süresince nel olarak kültür düzeyi ve gelir seviyesi 1998-2002 25,535
65.000 randevulu görüşme gerçekleş- yüksek kesimlerden oluştuğu için kong- 2003-2007 40,823
t. Bu yıl 55 yeni stantlı katlımcının ila- reye katlımın yanı sıra bir tatl imkânı ve
ve olduğu fuarda ilk kez Çin, Hindistan, en azından bir turistk kent ziyaret etme 2008-2013 66,529
Brezilya, Arjantn, Mısır ve İsrail'den pro- ve eğlenme şansını elde etmektedir. Bu 1963-2013 185,117
fesyonel alıcılar yer aldı. Fuara katlarak itbarla, kongrenin konusu kadar yapıl- *ICCA - Uluslar arası Kongre ve Toplant
görüşme ve temaslarda bulunan TUROB, dığı mekân ve mekânın yer aldığı kent Birliği verileri
elde etği verileri analiz ederek rapor ha- de önem taşımaktadır. Son dönemlerde
line getrdi. TUROB'un üyelerini ve turizm 5 yıldızlı büyük tesislerde yapılan kong-
kamuoyunu bilgilendirmek için hazırladığı reler dünyada olduğu kadar Türkiye’de
"IMEX - Frankfurt / Almanya 2015 Turizm de ön plana çıkmıştr. Kongre ve top- Son 10 Yılın Uluslar Arası
Fuarı Sonuç Raporu"nun geniş özetşöyle: lant pazarını besleyen, "iş seyahatleri" Toplantı ve Katılımcı Sayıları
gelişmiş ülkelerde yavaşlama eğilimine Toplam Toplant Ortalama
DÜNYA'DA KONGRE TURİZMİ girerken, gelişmekte olan pazarlarda Yıl Kongre Sayısı Katlımcı Sayısı
Genel eğilimi gösterdiği için, uluslararası yükselmektedir. İş seyahatleri ve harca-
olarak referans alınan, ICCA (Uluslarara- malarında ABD ile yarışan Çin ise dikkat 2004 7,513 426
sı Kongre ve Toplant Birliği) kriterlerine çekmektedir. Global Business Travel 2005 8,023 417
göre bir etkinliğin kongre ve toplant ola- Associaton (GBTA - Global İş Seyahat- 2006 8,773 416
rak adlandırılması için en az 3 farklı ülke- leri Birliği), iş seyahatlerinin gelişmiş 2007 9,638 396
den, 50 ve üzeri katlımcısı olması gerek- ülkelerde yavaşlarken, gelişmekte olan
mektedir. pazarlarda artş gösterdiğini açıkla- 2008 10,466 406
mıştr. Ekonomisi hız kesmesine karşın 2009 11,055 386
250 MİLYAR DOLARLIK PAZAR Çin'in 2017 yılında dünyanın en büyük 2010 11,727 383
Kongre turizmi ekonomik getrisiyle, dün- is seyahatleri pazarı olarak ABD'yi ge- 2011 12,068 377
ya turizminde gözde yatrımların başında çeceği tahmin edilmektedir. Çin'in, iş
yer almaktadır. Toplamda 1 trilyon 75 mil- kaynaklı seyahatlerindeki harcamaların, 2012 12,224 386
yon doları aşan dünya turizm gelirlerinde 2014'te yüzde 16,6 artarak 261 milyar 2013 11,685 393
kongre turizminin payı 250 milyar dolarla dolara çıktğı kaydedilmiştr. Bu rakamın *ICCA - Uluslar arası Kongre ve
yüzde 30 seviyesindedir. Dünya genelin- 2015'te yüzde 14,2 ve gelecek yıl yüzde Toplant Birliği verileri
de düzenlenen kongrelerin yüzde 57’sine 12 daha artacağı, böylelikle pazarın 334
ev sahipliği yapan Avrupa kıtası, kongre
turizminin dünya lideri konumunda yer milyar dolara ulaşarak, Çin'in en büyük GBTA Verileri
almaktadır. iş seyahat pazarı olan ABD'yi geçeceği Kongre turizminden
öngörülmektedir. Kıta aldığı pay (%)
KONGRE TURİSTİ 4 KAT DAHA Avrupa 56,1
FAZLA HARCIYOR EN BÜYÜK PAYI AMERİKA VE
Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) kongre AVRUPA ALIYOR Kuzey Amerika 17,1
ve toplant turizmini turizm endüstrisi ICCA (Uluslar arası Kongre ve Toplant Asya 13
içerisinde en hızlı gelişme kaydeden tu- Birliği) verilerini incelediğimizde Avrupa Güney Amerika 5,1
rizm segment olduğunu belirtmektedir. ve Kuzey Amerika'nın kongre turizmin- Avustralya 4,4
Çünkü istatstklere göre kongre turist den en çok pay alan bölgeler olduğu
normal bir turiste oranla gitği şehirde görülmektedir. Afrika 4
dört kat daha fazla harcama yapmakta- Avrupa'nın %60'a yakın yüksek bir oranı *ICCA - Uluslar arası Kongre ve
dır. Kongre turizmi kapsamında seyahat oluşturması, bu bölgedeki ülkelerin; tek- Toplant Birliği verileri
eden birdelegenin günlük ortalama har- nik ve mesleki anlamda gelişmiş olması,
cama miktarı 708 $ iken, toplant başına sektörel ilerlemeye ve birlikteliğe önem
ortalama harcama miktarı kişi başı 2,497 vermeleri, inovasyanları yakından takip
$ olarak kaydedilmektedir. etmeleri, global anlamda trendlere yön

37


30-47GÜNDEM.indd 37 01.07.2015 10:36
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42