Page 34 - Hotel Dergisi | Haziran 2015
P. 34
gündem


Butik Oteller Tedirgin


İstanbul’a gelen turist profilinde eksen kayması yaşandığını ileri süren Küçük Oteller Derneği
Başkanı Ömer Faruk Boyacı, Avrupalı turist sayısındaki azalmanın butik otelleri olumsuz
etkileyeceğini söyledi.
I stanbul İl Kültür ve Turizm tarafndan açıklanan 2015 yılının ilk 5 ay

verileri; bu riski net bir şekilde yansıtsa
Müdürlüğü’nün 2015 yılına ait, ilk
da, aslında gözden kaçırılan bir nokta
5 ayı içeren raporu önemli bir bul-
guya işaret ediyor. 2014 yılının aynı
dönemi ile kıyaslanarak incelendiğinde daha var. Ülkemize gelen yabancılar tu-
rist sayısı olarak hesaplanıyor. Dolayısıyla
İstanbul’a gelen yabancı sayısı %7 ora- dünyanın her tarafnda konaklanan gün
nında artarken; bu turistler milliyet ba- olarak hesaplanan bu verinin sağlık-
zında incelendiğinde ciddi bir değişim lı olduğunu söyleyemeyiz. Konaklama
göze çarpıyor. İran ve Arap ülkelerinden olarak baktğımızda, Arap ülkelerinden
gelen turistlerde yüksek oranda bir ar- gelen turistler, burada batlı turistle-
tş yaşanırken; bat ülkelerinden gelen rin neredeyse iki kat daha fazla zaman
turistlerde ciddi bir azalma gözleniyor Küçük Oteller Derneği Başkanı geçiriyorlar. Dolayısıyla ülkemize gelen
ve bu tablo İstanbul turizmindeki eksen Ömer Faruk Boyacı Arap turistlerin oranı, yüzdelik olarak
kaymasını gözler önüne seriyor. esasında çok daha yüksek bir payı kap-
İstanbula gelen turist proflinde büyük tar gibi Arap Ülkeleri'nden gelen turistler lıyor. Bu durum, turist proflinde ciddi
bir eksen kayması yaşanmaktadır. Bu öne çıkıyor. Tüm bu veriler ışığında turist bir değişimi ifade ediyor, bu değişimden
profl değişimi, artan toplam turist ora- proflinde ciddi bir değişim yaşandığı ge- de turizmciler olarak kaygı duyuyoruz.”
nına rağmen, otelcileri tedirgin ediyor. İl rek İstanbul sokaklarında, gerekse otel- Arap ülkelerinden gelen yabancıların, ko-
Kültür Turizm Müdürlüğü’nün verileri- lerde rahatlıkla gözlemlenebiliyor. naklama tercihi olarak, ev-apart kiralama
ne göre 2014 – 2015 yılları ilk 5 ayı ince- gibi yöntemlere başvurduğunu söyleyen
lendiğinde Avrupalı ve batlı turist ora- BATILI TURİST ALARM Faruk Boyacı, genel resme bakıldığında
nında ciddi bir değişim göze çarpıyor. VERMEYE BAŞLADI küçük otellerin sezonu geçtğimiz yıllara
Mayıs ayına kadar olan 5 aylık döneme İstanbul’a gelen turist proflindeki eksen oranla %10-%20 oranlarında daha düşük
göre; geçtğimiz seneye oranla İtalyan kayması ile ilgili Küçük Oteller Derneği doluluk oranlarında geçirdiğini ve gidişat
turistlerde %17, İspanyol turistlerde Başkanı Ömer Faruk Boyacı, tedirginliğini konusunda ciddi önlemler alınması ge-
%8, Rusya Federayonu’ndan gelen tu- dile getrdi: “Avrupa ülkelerinden gelen rektğini vurguladı. Faruk Boyacı, “Hedef
ristlerde ise %16 oranında bir azalma turist sayısında azalma devam ediyor profle yönelik doğru pazarlama hamle-
var. Bunların yanı sıra geçen seneden ve bu durum katma değeri yüksek, bu- leri ile kaybetmekte olduğumuz turistn
bu yana %35’lik artşla İran ve %18'lik tk otel anlayışındaki otelcileri ciddi bir tekrar ilgisini çekmemiz gerekiyor.” diye
artşla Cezayir, Mısır, Ürdün, Sudan, Ka- riskle karşı karşıya bırakıyor. Bakanlığımız konuştu.

34


30-47GÜNDEM.indd 34 01.07.2015 10:36
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39