Page 30 - Hotel Dergisi | Haziran 2015
P. 30
gündem


Kan KaybınıYerli Turist Dengeledi

Yüksek sezon öncesinde turizmin başkenti İstanbul’da otel dolulukları arttı ancak fiyatlar
bir miktar geriledi. Türkiye’nin en fazla turist çeken kenti Antalya’da Mayıs ayında otel
dolulukları yüzde 8.5 düştü. Ramazan ayı öncesinde artan iç turizm hareketinin Antalya’daki
düşüşün daha fazla olmasını önlediği belirtildi.
T urizmde yüksek sezon önce- tu. Ortalama günlük satlan oda bedeli ise otel dolulukları bir önceki yılın aynı dö-

126.9 Euro’dan 122.1 Euro’ya nemine kıyasla yüzde 3.2 artarak, yüzde
sinde öncü işaretler ortaya
çıkt. Turizmin iddialı kent-
66,7 oldu. Geçen yılın aynı ayında bu oran
geriledi.
lerinden İstanbul’da doluluk
art ancak fyatlarda bir miktar düşüş YERLİ TURİST TELAFİ ETTİ yüzde 64,7’ydi. Ortalama günlük satlan
oda bedeli de 83.2 Euro olurken, 2014’e
olduğu gözlendi. Türkiye’nin en faz- Bir diğer turizm kent Antalya’da ise en göre yüzde 6,4’lük bir artş gösterdi. İlk
la turist ağırlayan kent Antalya’da ise önemli müşterileri arasında yer alan Rus- beş aylık dönemde de Ankara’da otel
hem doluluklar hem de fyat gerileme ya pazarındaki yüzde 29’luk düşüş hisse- dolulukları bir önceki yıl aynı dönemde
kaydet. Dünyanın önde gelen veri ve diliyor. Antalya genelinde ortalama dolu- gerçekleşen yüzde 59.9’dan yüzde 65.4’e
analiz şirketlerinden STR Global'in ha- luk oranı bir önceki yılın aynı dönemine çıkt.
zırladığı ‘Mayıs 2015 Ülke Performans kıyasla yüzde 8.5 düşerek yüzde 62.4
Raporu’ Turistk Otelciler, İşletmeciler olarak gerçekleşt. Bu oran Mayıs 2014’te İRLANDA BİRİNCİ, TÜRKİYE
ve Yatrımcılar Birliği (TUROB) tarafn- yüzde 68.2 olmuştu. Antalya’daki düşü- 18. SIRADA
dan analiz edildi. Buna göre, Türkiye'nin şün daha fazla olması bekleniyordu. An- Ülke Otel dolulukları
Mayıs 2015 otel dolulukları, 2014 yı- cak Ramazan ayı öncesindeki iç turizmde (% - Mayıs 2015)
lının aynı dönemine oranla yüzde 2.5 artan hareketn telaf edici etkisi gözlendi. İrlanda 85.6
artş ile yüzde 70.2 olarak kaydedildi. Antalya’da ortalama günlük satlan oda Malta 85.4
Bu oran geçen yılın aynı ayında yüzde bedeli 76.1 olurken, geçen yıla göre Euro 83.0
68.5 olmuştu. İlk beş aylık dönemde ise yüzde 0.8’lik bir düşüş gösterdi. RevPAR Çek Cum
Türkiye genelinde otel dolulukları geçen olarak adlandırılan toplam oda sayısı üze- Macaristan 79.6
yıla göre yüzde 5 artş ile yüzde 62.7'yi rinden odabaşı elde edilen gelirler de ise İngiltere 79.3
gösteriyor. geçen yıla oranla yüzde 9.2'lik bir düşüş Portekiz 78.3
yaşandı ve 47.5 olarak ölçüldü. Geçen Belçika 77.1
FİYATLARA DİKKAT! yılın aynı ayında bu rakam 52.3 Euro ol- Litvanya 77.1
İstanbul’da Mayıs 2015 otel dolulukları muştu. İlk beş aylık dönemde de doluluk Polonya 76.9
bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla oranı yüzde 51.4 oldu. Geçen yılın ilk beş Hollanda 76.3
yüzde 5.2 artarak yüzde 75.3 olarak ger- ayında bu oran yüzde 52.4’tü. Ortalama İtalya 75.7
çekleşt. Bu oran geçen yılın aynı ayın- Günlük satlan oda bedeli de 62 Euro’dan Avusturya 75.5
da yüzde 71.6 olmuştu. Average Daily 63.3 Euro’ya yükseldi. Yunanistan 73.9
Rate (ADR) olarak adlandırılan ortalama İspanya 73.6
günlük satlan oda bedeli de 143.2 Euro ANKARA’DA YÜKSELİŞE Romanya 72.7
olurken, 2014’e göre yüzde 4.1 oranın- DEVAM 72.1
da bir düşüş gösterdi. Bu rakam Mayıs Ağırlıklı olarak iş ve siyaset turizminin Almanya
2014’te 149.3 Euro’ydu. Ocak-Mayıs damga vurduğu başkent Ankara ise istk- Fransa 71.0
2015 döneminde ise İstanbul’da dolu- rarlı yükselişini sürdürüyor. Ankara’da se- Türkiye 70.2
luklar yüzde 66.9 oldu. Geçen yılın aynı çim ortamının yaratğı hareket doluluk- İsviçre 68.2
döneminde bu oran yüzde 63.3 olmuş- lara da yansıdı. Mayıs ayında Ankara’da Slovakya 68.0

30


30-47GÜNDEM.indd 30 01.07.2015 10:36
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35